Profil Ketua & Wakil

 20161208 102202

Ketua

NIP.19660901 199603 1 002

Riyono,S.H.,M.H.

Pembina Tk.I (IV/b)

 

 

 (Nkn) IMG 5785

 

Wakil Ketua

NIP.19770623 200012 1 002

Reza Himawan Pratama ,S.H.,M.Hum.

Pembina (IV/a)